ALGEMENE VOORWAARDEN

MET BETREKKING TOT BORGEN, DELEN EN GEBRUIKEN VAN PRODUCTINFORMATIE VIA

PRODUCTSPECS4ALL B.V.

 

ProductSpecs4all B.V. ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 09088933, werkend onder de handelsnaam PS in foodservice en PS in food, (hierna: PS) onderhoudt en beheert een Database en tools met Productinformatie ten behoeve van diverse marktpartijen, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, producenten, distributeurs, groothandels, retailers, detailhandel, afnemers, consumenten, softwarepartijen en andere geïnteresseerden.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die PS aanbiedt via haar website, FoodBook, applicatie, andere systemen/tools en is – indien van toepassing – een aanvulling op de Overeenkomst.

 

 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 

‘Database’:

 

 

‘Diensten’

de door PS ontwikkelde en beheerde elektronische Database met haar veldenstructuur waar de producent/merkeigenaar van een product, haar

Productinformatie inbrengt.

PS levert diensten via haar website, FoodBook, applicatie, andere systemen/tools waarmee Opdrachtgevers worden geïnformeerd over allergenen in voedingsmiddelen opgenomen in een database.

‘PS’:

de statutair te Wageningen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ProductSpecs4all B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 09088933, tevens handelend onder de naam PS in foodservice en

PS in food.

‘Opdrachtgever’:

een Partij die Productinformatie borgt en/of ophaalt uit de Database.

‘Overeenkomst’:

de tussen Opdrachtgever en PS gesloten Overeenkomst, waarop deze Algemene

Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

‘Partijen’:

‘Producten’

Opdrachtgever en PS tezamen.

De Producten die door PS worden aangeboden is een Database met voedsel- en allergenen- en productinformatie ten aanzien van gerechten en dranken.

‘Productinformatie’:

alle door de producent/merkeigenaar van een product, in de Database, ingebrachte informatie over de specificaties van een bepaald product, dan wel

andere aan een product gerelateerde informatie en/of beeldmateriaal.

‘Vergoeding’:

prijs per abonnement en/of prijs per verpakkingen en/of prijs per dienst en/of

de prijs per periode en/of een prijs voor nader overeen te komen werkzaamheden.

 

 

 1. TOEPASSELIJKHEID
  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen PS en een Opdrachtgever, waarop PS deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  2. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van PS uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en PS daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
  3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  4. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  5. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 2. OVEREENKOMST
  1.   Een Overeenkomst komt tot stand, nadat een onderhandse akte inhoudende een Overeenkomst door PS is opgesteld, welke door beide Partijen is ondertekend.
  2.   In de Overeenkomst worden de uit te voeren werkzaamheden, taken en ieders verantwoordelijkheden daarbinnen nader beschreven.
  3.   Een Overeenkomst kan ook tot stand komen zonder een getekende onderhandse akte. Er is ook sprake van een Overeenkomst en de daarbij horende voorwaarden na ontvangt van Productinformatie en/of een inlogcode die toegang geeft tot rapporten, tools, applicatie en/of de webapi.
  4. Updates en nieuwe versies van de Database, website, FoodBook, applicatie, andere systemen/tools vallen niet onder deze Overeenkomst, hierbij dient een nieuwe Overeenkomst tot stand te komen tussen partijen.

 

 1. BEHEER VAN DE DATABASE EN AANVERWANTE SYSTEMEN
  1.   PS draagt zorg voor het beheer, de verdere technische ontwikkeling en de correcte werking van de Database, eigen aanverwante systemen, applicatie, PS webapi en eigen tools. PS kan voor de uitvoering gebruikmaken van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. PS is niet gehouden specifiek voor de Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen tenzij dit in de Overeenkomst anders is vastgelegd.
  2.   PS is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Database, aanverwante systemen, applicatie, PS webapi en eigen tools tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. PS zal trachten de buitengebruikstelling zo kort mogelijk te laten duren en nooit langer dan noodzakelijk en, voor zover noodzakelijk en/of mogelijk, Opdrachtgever tijdig te informeren over de werkzaamheden.
  3.   PS is niet aansprakelijk voor kosten of schade van de Opdrachtgever als gevolg van het onder lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde.

 

 1. PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING
  1. PS gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever. Indien daarom gevraagd zal PS de betrokkene hierover informeren.             
  2. PS draagt zorg voor een adequate beveiliging van haar Database die voldoet aan het niveau, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.
  3.   De door PS geleverde toegangs- of identificatiecodes, certificaten of andere persoonlijke documenten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden/derden kenbaar worden gemaakt.
  4.   Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus- programmatuur in werking hebben.

 

 1. VERGOEDING
  1. Partijen komen in de Overeenkomst een Vergoeding overeen.
  2.   De Vergoeding is exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.
  3.   De Vergoeding wordt desgewenst jaarlijks door PS geïndexeerd op basis van de CBS-index Consumentenprijzen, Prijsindex 2006=100.
  4.   De betreffende factuur voor de Vergoeding wordt per e-mail verstuurd aan Opdrachtgever dan wel digitaal beschikbaar gesteld als betaling digitaal plaatsvindt middels de applicatie of website waarmee de Dienst wordt aangeschaft. Indien Opdrachtgever om een factuur per post verzoekt dan wel andere wijze van aanlevering kan PS hiervoor kosten in rekening brengen. Opdrachtgever dient dit verzoek bij het aangaan van de Overeenkomst uit te brengen, waarna PS de Opdrachtgever over de hoogte van deze kosten zal informeren.
  5.   Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, dient betaling van de verschuldigde Vergoeding steeds bij vooruitbetaling te worden gedaan tot het einde van het kalenderjaar of tot de einddatum van de Overeenkomst. 
  6. Voor eventuele additionele werkzaamheden zal de Vergoeding worden vastgesteld op basis van een uurtarief. Deze additionele werkzaamheden en het uurtarief zullen PS en Opdrachtgever vooraf afstemmen.
  7.   Indien één of meer van de voor PS kostprijsbepalende factoren stijgt, heeft PS het recht de overeengekomen Vergoeding dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding c.q. bevestiging. PS zal de Opdrachtgever hierover tijdig per e-mail informeren.

 

 1. BETALING
  1.   Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL38INGB0006527436 bij de ING BANK t.n.v. PS in foodservice of enig ander door PS op enig moment schriftelijk aan te geven bankrekeningnummer.
  2.   Indien Opdrachtgever een andere betalingstermijn hanteert dient dit verzoek bij het aangaan van de Overeenkomst te worden ingebracht, waarna PS de Opdrachtgever schriftelijk zal bevestigen als hiermee akkoord wordt gegaan. Opdrachtgever is dan niet in verzuim.
  3.   Indien een Overeenkomst is aangegaan met meerdere opdrachtgevers wordt iedere Opdrachtgever hoofdelijk verbonden ten aanzien voor nakoming van betaling van het factuurbedrag.
  4.   Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is Opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
  5.   Indien de betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden en Opdrachtgever niet reageert op de herinnering, is PS gerechtigd om rente te vragen. Deze rentevoet is een contractuele rente van 1,5% per maand. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen 30 dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst door PS van het volledige uitstaande bedrag aan Vergoeding vermeerderd met eventuele kosten.
  6.   Indien en zodra Opdrachtgever in verzuim is enig bedrag aan PS te betalen zijn eventuele andere uitstaande facturen van PS aan Opdrachtgever ook onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
  7.   Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  8.   Indien Opdrachtgever met de betaling jegens PS in gebreke is, is PS gerechtigd de Opdrachtgever gedurende het verzuim zonder aankondiging of verdere mededeling van het gebruik van de Database af te sluiten en verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, totdat het verzuim is opgeheven. PS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever dientengevolge lijdt, heeft geleden of zal lijden. Opdrachtgever blijft in de periode tussen het intreden van het verzuim tot de zuivering van het verzuim de overeengekomen Vergoeding verschuldigd, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere prestaties contante betaling kan worden geëist, een en ander onverminderd het recht van PS om volledige schadevergoeding te vorderen.
  9. De vorderingen van PS op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
   1. na het sluiten van de Overeenkomst aan PS ter kennis gekomen omstandigheden PS goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
   2. PS de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
   3. blijkt dat de Opdrachtgever valse en/of verkeerde gegevens doorgegeven heeft, dan wel dat blijkt dat de Opdrachtgever nagelaten heeft juiste gegevens door te geven, dan wel blijkt dat de Opdrachtgever de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan.

 

  1. Indien Opdrachtgever het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, en derhalve in verzuim is, is Opdrachtgever verplicht aan PS alle kosten gemaakt tot inning van de vordering te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten, kosten

(ter beoordeling aan de rechter) en eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van het Rapport BGK-integraal 2013, met een minimum van € 350 per zaak.

  1.   De administratie van PS strekt gegevens tot volledig bewijs van het door Opdrachtgever aan PS verschuldigde, behoudens tegenbewijs.

 

 1. GEHEIMHOUDING
  1. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Hiervan is uitgesloten die informatie betreffende één der Partijen die, anders dan door toedoen van de andere Partij, tot het publiek domein is gaan behoren.
  2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor informatie waarvoor bij of krachtens wettelijk voorschrift of krachtens een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde of onherroepelijke uitspraak van een rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan, geldt dat zij openbaar moet worden gemaakt.

 

 1. BEDRIJFS- EN PERSOONSGEGEVENS
  1. PS zal de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever voor de vereiste administratie en beheerstaken in haar bestanden opnemen. PS zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Indien van toepassing zijn de vastgelegde persoonsgegevens gekoppeld aan een bedrijf zijnde Opdrachtgever. De vastgelegde persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e- mailadres, functie, rol in relatie tot contact PS en eventuele afwezigheid voor langere periode en vervanger.
  2. De vastgelegde bedrijfs- en persoonsgegevens zijn desgewenst in te zien door Opdrachtgever. Medewerkers van PS kunnen de gegevens van de Opdrachtgever te allen tijde inzien.
  3. Opdrachtgever dient minimaal één primair contactpersoon aan te wijzen, voor de correspondentie met PS. Deze persoon dient over een e-mailadres te beschikken en kan zich niet uitschrijven voor de nieuwsbrief. Overige contactpersonen worden periodiek geïnformeerd over PS, nieuwe ontwikkelingen en workshops/webinars.
  4. Indien een persoon niet meer werkzaam is bij Opdrachtgever wordt PS hierover tijdig geïnformeerd, zodat persoonsgegevens en inlog verwijderd kunnen worden.
  5. Deze gegevens zullen alleen aan derden worden doorgegeven, wanneer PS hiertoe krachtens wettelijk voorschrift of krachtens een uitvoerbaar bij voorraad verklaarde of onherroepelijke uitspraak van een rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan, verplicht is, en PS de Opdrachtgever hierop heeft geattendeerd.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, inclusief onder andere eventuele documentatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en overige (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij Opdrachtgever. PS krijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden welke haar in of krachtens de Overeenkomst worden toegekend.
  2.   PS stelt de beschikbaar gestelde gegevens, inclusief onder andere eventuele documentatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en overige (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, van de Opdrachtgever beschikbaar aan haar klanten/relaties. Onder andere, maar niet uitsluitend, via de PS website, het PS FoodBook, Mijn PS, de applicatie, de PS webapi,

 

andere tools en aanverwante systemen van PS. Via de Disclaimer op de PS website en middels de Overeenkomst met de klant/relatie wordt aangegeven dat de beschikbaar gestelde informatie en gegevens uitsluitend door desbetreffende klant/relatie zelf gebruikt mogen worden. In geval van een externe uiting zoals website/webshop, laat klant/relatie zien dat Productinformatie afkomstig is uit de PS Database.

  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Database, applicatie, de PS webapi, de internetsites, het FoodBook, Mijn PS, andere tools en aanverwante systemen van PS waaronder begrepen de rechten op de rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij of zijn in licentie bij PS.
  2. De Database, aanverwante systemen, applicatie, PS webapi, de internetsites, het FoodBook, Mijn PS en andere tools en de daarmee verband houdende gerelateerde zaken en documentatie zoals, doch niet uitsluitend, rapporten, adviezen en andere stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever zelf en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van PS worden verkocht, verveelvoudigd, gewijzigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
  3. Het gebruik van geautomatiseerde systemen of software om gegevens uit de Database, de PS website, het FoodBook, de Digitale Catalogus, applicatie, PS webapi, Mijn PS of via andere tools of systemen te extraheren (‘Web Scraping’) is verboden. Extraheren is ook verboden bij Partijen die via PS Productinformatie ontvangen en/of tonen op een website, bestelomgeving of via andere tools. In de disclaimer op de PS website en het FoodBook is het verbod op extraheren ook aangegeven.
  4.   Bij overtreding door dan wel in strijd handelen door Opdrachtgever met het in lid 2, 3, 4 of 5 gestelde, verbeurt de Opdrachtgever terstond en zonder in gebreke stelling een direct opeisbare boete van €25.000,00 per gebeurtenis, onverminderd het recht van PS om naast deze boete aanspraak te maken op de werkelijk geleden schade. De boete strekt niet in mindering op de eventuele schadevergoeding.

 

 1. GARANTIES
  1. PS staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.     
  2. Elk van de Partijen verklaart dat zij bevoegd is om de Overeenkomst onvoorwaardelijk aan te gaan.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. PS is in geen geval aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden strijdig gebruik door Opdrachtgever van de PS Database.
  2.   PS sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade van Opdrachtgever en/of derden dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, commercieel verlies, verlies van klanten, schade aan het merkimago, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, om welke reden of door welke oorzaak dan ook, behoudens voor zover deze schade is veroorzaakt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van PS of haar personeel.
  3.   Meer in het bijzonder zal PS in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade van Opdrachtgever en/of derden dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
   1. Het afsluiten van Opdrachtgever van gebruik van de Database als gevolg van aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden;
   2. het feit dat de informatie in de Database onjuist, onvolledig of niet actueel is onderhouden door de producent en/of merkeigenaar;
   3. het onrechtmatig gebruik van de PS Database door een derde, door overmacht;
   4. de onmogelijkheid de Database te gebruiken, door onvoorziene omstandigheden en/of overmacht;
   5. in geval van ontbinding van de Overeenkomst;
   6. opschorting door PS van haar werkzaamheden om welke reden dan ook, ter optimalisatie van de Database of andere services;
  4.   Indien ondanks het voorgaande toch sprake mocht zijn van directe aansprakelijkheid van PS, is deze in alle gevallen beperkt tot terugbetaling van het ter zake van de verrichte diensten gefactureerde bedrag door PS (exclusief BTW), over de afgelopen vijf jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van de Opdrachtgever voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 50.000,= bedragen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor indirecte schade, gevolgschade, kosten en rente, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  5.   Het beroep op de voorgaande leden van dit artikel komt een ieder werkzaam bij PS toe, evenals de door PS ingeschakelde hulppersonen, als ware zij zelf partij bij de tussen PS en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst.

 

 1. OVERMACHT
  1.   Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van PS, welke van dien aard zijn, dat tijdelijke of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet van PS kan worden verlangd, zoals oorlog, natuurrampen, calamiteiten, ijsgang, bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, interruptie van het telecommunicatie- of elektriciteitsnetwerk, storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten die buiten het bereik van PS liggen (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), tijdelijke interruptie van de Database, aanverwante systemen, of in het geval van veranderingen, vernietigingen, storingen of obstakels voortkomend uit frauduleuze toegang tot de Database en haar systeem en alle andere omstandigheden die de naleving van de Overeenkomst onmogelijk maken of in onredelijke mate belemmeren, gelden als overmacht.
  2.   PS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat PS haar verbintenis had moeten nakomen.
  3.   In geval van overmacht worden de verplichtingen van PS opgeschort, en is PS te hare keuze gerechtigd, hetzij de naleving uit hoofde van de Overeenkomst ten hoogste met een periode van 1 maand te verlengen, hetzij de Overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. PS, noch Opdrachtgever zijn gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding ingeval van overmacht.

 

 1. CONTRACTDUUR
  1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. OPZEGGING, ONTBINDING
  1.   De Overeenkomst kan op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar door zowel PS als Opdrachtgever, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.
  2.   Bij opzegging door Opdrachtgever gaat de opzegging in bij ontvangst van de schriftelijke opzegging bij PS. PS zal de Opdrachtgever een bevestiging van de opzegging doen toekomen.
  3. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst.
  4.   Indien PS instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan de zijde van PS, worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar en heeft PS steeds recht op Vergoeding voor de verrichte prestaties, in elk geval tot het eind van het kalenderjaar. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door PS verrichte prestaties en heeft PS onverkort recht op betaling van de reeds door PS verrichte prestaties.
  5. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schrijven tussentijds opzeggen of ontbonden verklaren op grond van een dringende reden, waaronder Partijen onder meer verstaan het geval dat:
   1. surseance van betaling wordt aangevraagd of surseance van betaling wordt verleend;
   2. faillissement wordt aangevraagd of faillissement wordt verklaard;
   3. de onderneming wordt geliquideerd;
   4. de huidige onderneming staakt;
   5. op een aanmerkelijk deel van het vermogen, dan wel de gebruikte materialen, machines, apparatuur en/of programmatuur, en/of op voorraden beslag wordt gelegd.

Partijen zijn verplicht om van een omstandigheid als in dit artikellid bedoeld, onverwijld mededeling te doen.

  1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding of beëindiging voort te duren, blijven na ontbinding of beëindiging bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: geheimhouding, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

 

 

 1. KLACHTEN
  1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van PS en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@psinfoodservice.nl met als onderwerp “Klacht”.
  2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PS de klacht in behandeling kunnen nemen.
  3. PS zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

 

 1. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. PS heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Over de voorgenomen wijziging(en) wordt de Opdrachtgever op de hoogte gesteld. Indien de Opdrachtgever niet binnen een maand daarna bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen wijziging(en), wordt de Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de wijziging(en).
  2. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. PS zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
  1. Op elke Overeenkomst tussen PS en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen PS en de Opdrachtgever, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst, dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland te Nederland. PS blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de wettelijk bevoegde rechter.

 

 1. SLOTBEPALINGEN
  1.   Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden tussen Partijen van kracht.
  2.   Partijen verbinden zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk -gelet op het doel en de strekking van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden- afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

 

  1.   Door ondertekening van de Overeenkomst vervallen alle reeds eerder tussen Partijen gemaakte mondelinge dan wel schriftelijke afspraken en Overeenkomsten.
  2.   Het is de Opdrachtgever niet toegestaan uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen, tenzij PS hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. De rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst zijn onoverdraagbaar als bedoeld in artikel 3:83 lid van het Burgerlijk Wetboek en kunnen evenmin door Opdrachtgever met een beperkt recht worden bezwaard.

 

 1. INFORMEREN OVER DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

 

De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld door middel van een hyperlink of bijlage in de e-mail waarin de Overeenkomst door PS wordt bevestigd. Op verzoek wordt aan belanghebbenden kosteloos een exemplaar toegezonden.

 

Ede, 18 Oktober 2022

 

ProductSpecs4all B.V. www.PSinfoodservice.com