Veelgestelde vragen PS Impact Score

 

Waar ben je naar op zoek?

Duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker onderwerp. Het houdt ons allemaal bezig en er worden een hoop initiatieven opgezet om de wereld een stukje beter te maken. Om te zien waar verbeteringen het meeste nut hebben moeten we duurzaamheid eerst meetbaar maken. Dit meetbaar maken wordt zelfs verplicht gesteld door de Europese Unie (in het framework van CSRD) Hierbij moet er gerapporteerd worden op scope 3 niveau. Dit houdt in dat bedrijven niet alleen voor hun eigen bedrijf moeten rapporteren maar ook berekenen wat de uitstoot is van de gehele keten van een product, dus van grond tot mond.

Onze voedingsketens zijn verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale CO2 uitstoot wereldwijd. 90% van deze uitstoot vindt plaats bij de productie op de boerderij. Kiezen voor duurzamere ingrediënten is dus cruciaal om de wereld een stukje beter te maken.


 

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de milieueffecten van een specifiek product van grond tot bord (cradle-to-grave) te beoordelen. Een LCA is een goede manier om de impact van een individueel product met heel veel detail te berekenen. Echter zijn er wel 3 afwegingen die gemaakt moeten worden:

 • Tijd

Een LCA uitvoeren is erg data-intensief en kost veel tijd. De meeste LCA onderzoeken worden uitgevoerd volgens de ISO 14040 standaarden, en kosten meestal meerdere maanden per product of ingrediënt om af te ronden. Op het moment dat de LCA is uitgevoerd is hij relevant, maar is niet bewerkelijk genoeg om inputvariabelen te wijzigen. Er is dan opnieuw een LCA nodig. 

 

 • Kosten

De data verzamelen die nodig is om een volledige LCA uit te voeren is een dure bezigheid. Hierdoor kost een LCA al snel meer dan 5.000 euro per product of ingrediënt, tot wel 50.000 euro voor producten met veel ingrediënten.

 • Data kwaliteit en aannames

Een overeenkomst tussen LCA en de product carbon footprint methodes van HowGood is dat beide in de basis aannames maken. Het is niet mogelijk om van ieder product 100% data kwaliteit en beschikbaarheid te hebben. Veel LCA datasets gebruiken waardes van alternatieve producten of herkomstlocaties. Als er bijvoorbeeld geen data beschikbaar is over de CO2 uitstoot van groene paprika’s, maar wel van rode paprika’s kan deze als vervanging dienen. Op deze manier hoeft er niet van elk ingrediënt een volledige LCA uitgevoerd te zijn.

Kijk voor meer informatie over de verschillen tussen LCA en HowGoods methodes op: https://latis-help.howgood.com/en/articles/6346343-howgood-s-product-carbon-footprint-vs-lcas

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is een nieuwe Europese wetgeving die bedrijven verplicht om uitgebreide verslagen over duurzaamheid op te stellen en openbaar te maken. De CSRD verplicht bedrijven te vertellen over de milieu- en sociale gevolgen van hun activiteiten. Bedrijven moeten deze informatie laten toetsen door een accountant.

Vanaf 2024 moeten bedrijven die beursgenoteerd zijn, of die voldoen aan twee van deze drie criteria rapporteren volgens het CSRD:

 • Omzet van meer dan 40miljoen
 • Meer dan 250 medewerkers
 • 20 miljoen op de balans

Grote bedrijven moeten niet alleen rapporteren over het eigen bedrijf (scope 1) maar over de gehele keten (scope 3), dus dit omvat ook alle toeleveranciers. Het is daarom dat bijna ieder bedrijf in de EU er mee te maken zal krijgen. Middelgrote en kleine bedrijven zijn minimaal tot boekjaar 2026 vrijgesteld van de CSRD. Maar deze bedrijven krijgen wel te maken met eisen van hun CSRD-plichtige klanten of leveranciers. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf vraagt om je producten in PS op te slaan, zodat dit gebruikt kan worden voor hun verplichte CSRD rapportering.

Nee, voor het opstellen van het volledige CSRD rapport is meer informatie nodig zoals bijvoorbeeld totale afzet en omzet van je bedrijf. Het opstellen van deze rapporten is voor PS als onafhankelijke verstrekker van productinformatie geen taak.

Ja, de PS impact scores kunnen de basis zijn voor CSRD rapportage. Sterker nog ze kunnen cruciaal zijn voor het accuraat in kaart brengen van de impact van de voedselproducten van een organisatie. Door de impact scores van producten te koppelen aan het aantal producten, of het totale gewicht van de producten kunnen bedrijfs-brede CSRD rapportages worden opgesteld.

Ja, de CO2-scores van onze partner HowGood zijn geverifieerd door een onafhankelijke derde partij en zijn "Carbon Trust Certified". Dit betekent dat ze voldoen aan de volgende normen:

 • GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard
 • ISO 14067 Carbon Footprint
 • Carbon Trust's Product Carbon Footprint

Deze certificeringen maken de scores geschikt voor gebruik in CSRD-rapportages. Let wel goed op welke scores je gebruikt: cradle-to-farm-gate, cradle-to-manufacturing-gate, of cradle-to-grave. Voor een volledige rapportage van scope 3 is cradle-to-grave vereist. Mogelijk moet je hier zelf nog extra emissies aan toevoegen, zoals de transportemissies van je eigen vrachtwagens.

De PS impact score ondersteunt disclosure requirements E1-3, E1-9, E1-12, E1-14, E3-2, E3-6, E4-3, E4-5, en E4 van CSRD.

Levenscyclus van een product

Bij de productie en het gebruik van een product wordt er een hele weg afgelegd. Van de boerderij (farm) tot aan de prullenbak of mond (grave). Dit zijn allemaal verschillende fases waarover je de milieu impact kan berekenen. Hier is natuurlijk super veel input voor nodig. In deze fase van het project is de waarde berekend van farm to farm gate. Dit kan je in de afbeelding zien. Ben je lid van de PS Impact Score, dan zie je ook de uitstoot van je product van cradle to gate.

Het kan zijn dat voor jouw producten een van die velden niet gevuld is en dat er toch een waarde berekend is. In dat geval is er uitgegaan van de meest waarschijnlijke waarde op basis van de database van HowGood. Wil je deze data aanpassen? Dat kan natuurlijk, als je de missende data aanvult, dan wordt de impact berekend aan de hand van de nieuwe informatie. Mits je klant bent van de PS Impact Score.

De levenscyclus kan worden samengevat in 12 fases. Voor ieder van deze fases wordt de uitstoot berekend. De verschillende fases zijn:

 1. Van boerderij tot boerderijhek (Farm to Farm Gate): De emissies van broeikasgassen van het primaire ingrediënt vóór verwerking, inclusief gebruik van meststoffen en brandstof op de boerderij.
 2. Van boerderij naar verwerkingslocatie transport (Farm to Processing Transportation): De emissies tijdens transport van boerderij naar verwerkingslocatie, rekening houdend met verschillende transportmiddelen en brandstoftypes.
 3. Verwerking stroomopwaarts (Upstream Processing): De emissies tijdens de verwerking van ingrediënten, inclusief energiebronnen en locaties.
 4. Transport van verwerking naar productie (Processing to Manufacturing Transportation): De emissies tijdens transport van verwerkte ingrediënten naar de productiefaciliteit.
 5. Productie (Manufacturing): De emissies tijdens het productieproces, inclusief energiegebruik en locatie.
 6. Verpakking (Packaging): De milieu-impact van verpakkingen, inclusief materiaalgebruik en herbruikbaarheid.
 7. Transport naar opslag (Transportation to Storage): De emissies tijdens transport naar opslag- of distributiecentra.
 8. Opslag/verdeelcentrum (Storage/Distribution Center): De emissies bij opslagcentra, inclusief koeling.
 9. Transport naar de detailhandelaar (Transportation to Retailer): De emissies tijdens transport naar de detailhandel.
 10. Detailhandelaar (Retailer): Het energiegebruik bij de detailhandel, inclusief koeling.
 11. Productgebruik (Product Use): De energie die consumenten gebruiken om het product te bereiden of op te slaan.
 12. Afvalverwerking (Disposal): Het energiegebruik bij het verwijderen van verpakkingsmateriaal, inclusief recycling of verbranding.

PS Impact Score

De PS impact score geeft een algemeen beeld van de duurzaamheid van je product. Om tot een goed en vooral compleet beeld te komen wordt er één score berekend op een schaal van 0 tot 10 aan de hand van de onderstaande aspecten:

 • Broeikasgasemissies bij productie (CO2)
 • Verwerkings-energiegebruik (productie CO2)
 • Levenscyclus uitstoot (bijvoorbeeld transport CO2)
 • Watergebruik
 • Landgebruik
 • Landgebruik verandering (bijvoorbeeld ontbossing)
 • Biodiversiteit
 • Grondkwaliteit
 • Dierenwelzijn
 • Arbeidsomstandigheden

 

Alle bovenstaande aspecten krijgen een score van 0 tot 10. Deze worden bij elkaar opgeteld om in totaal tot een score te komen van 0 tot 100 voor ieder product. Alle aspecten wegen in deze berekening even zwaar mee.

 

Om de berekening te kunnen maken, wordt de declaratie uitgesplitst op ingrediënt niveau.

Indien dit niet volledig is gelukt, kleurt de PS impactscore grijs. Het kan zijn dat het algoritme aangepast moet worden waar zowel PS en HowGood constant mee bezig zijn.

Het kan ook aan de invoer van de declaratie liggen. Dit is soms erg lastig, omdat declaraties ingewikkeld opgebouwd kunnen zijn. Daarnaast wordt er soms ook gebruik gemaakt van vreemde tekens. Als de declaratie niet is opgebouwd volgens wet- en regelgeving, kan dat dus voor problemen zorgen.

Voorbeeld: appel < = > peer < = > wortel.

In de Data Entry kan je per product inzien hoe de declaratie uitgesplitst is per ingrediënt. Hier kan je aanpassingen in maken, mocht het niet correct zijn.

Het ontbreken van een PS Impact Score kan verschillende redenen hebben, namelijk:

 • Je product valt in een productgroep waar nog geen berekening voor gemaakt kan worden (alcoholische dranken en non-food).
 • Je product bevat een ingrediëntendeclaratie die niet aan de wet- en regelgeving voldoet.
 • Je product is recentelijk toegevoegd aan PS in foodservice, waardoor deze nog niet berekend is. Alle producten die zijn aangemaakt na {laatste export datum} zijn dus niet meegenomen.

Gelden bovenstaande punten niet voor jouw product en mis je een PS Impact Score, meld het dan aan psimpactscore@psinfoodservice.com .

De Dierenwelzijn Score geeft aan onder welke condities de dieren zijn gehouden. Hierbij zijn de volgende factoren belangrijk: morele overwegingen, locatie, voer, beperking van leefruimte en de mogelijkheid om natuurlijk gedrag te vertonen. De variabele wordt uitgedrukt in verschillende leefomstandigheden van de dieren. Een dierenwelzijn score wordt alleen berekend voor dierlijke ingrediënten. Heb je een volledig plantaardig product, dan is er dus geen dierenwelzijn score. Dit is dus niet hetzelfde als een lage score. Dit wordt ook niet op die manier meegenomen in de totale PS Impact Score.

Heb je een product zonder dierlijke ingrediënten, maar zie je wel een dierenwelzijn score? Dan kan het zijn dat een van je ingrediënten verkeerd vertaald is waardoor er onterecht een dierlijk label aan is gehangen. Meld dit met de productnaam en EAN/artikelnummer bij psimpactscore@psinfoodservice.com

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5583710-animal-welfare

 

De uitstoot van broeikasgassen wordt gemeten aan de hand van de hoeveelheid uitstoot die vrijkomt door het groeien van een bepaald ingrediënt. Deze waarde wordt uitgedrukt in KG CO2 per kilogram product.

Voor een verdere uitleg (Engels) van de variabele vanuit onze partner HowGood: klik hier. https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5577721-on-farm-greenhouse-gas-emissions-ghgs

De Biodiversiteit Score geeft aan wat de impact is van een ingrediënt/product op de biodiversiteit van de omgeving. Hierbij kan je denken aan de flora en fauna, microbiële biodiversiteit en de genetische diversiteit van de gewassen. Een biodiverse omgeving is essentieel voor het onttrekken van CO2 uit de keten. De score is berekend als de impact van de productie van het ingrediënt/product op het nabijgelegen ecosysteem.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5583707-biodiversity

 

Verwerkingsscore geeft aan hoe veel energie er nodig is om een ingrediënt (en dus ook alle ingrediënten in een product) te verwerken. Ten opzichte van de GHG score, is dit de volgende fase in de levenscyclus van een product. De score is berekend op basis van gemiddelde hoeveel megajoule die nodig is om een ton van het ingrediënt te verwerken.

Voor een verdere uitleg (Engels) van de variabele vanuit onze partner HowGood: klik hier. https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5585702-processing

De Arbeid Score geeft een indicatie van het risico van de productie van een ingrediënt/product op de arbeidsomstandigheden en het aantal betrokkenen. Hierbij speelt zowel het land van herkomst als het type ingrediënt/product mee. In bepaalde landen zijn de werkomstandigheden/politieke klimaat minder gunstig dan in andere landen of is er nog sprake van kinderarbeid. Daarnaast is het verbouwen van specifieke ingrediënten nog niet machinaal ondersteund, waardoor het zwaar werk is. De score geeft het relatieve risico op bovenstaande aan.

 

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5583661-labor-risk-exposure

 

 

Dit omvat de broeikasgassen vrijgekomen als gevolg van het product buiten de productie en verwerking van het product. Denk hierbij aan transport, en nevenactiviteiten van bedrijven in de keten. Dit wordt uitgedrukt in kg CO2 per kg product.

Voor een verdere uitleg (Engels) van de variabele vanuit onze partner HowGood: klik hier.

https://latis-help.howgood.com/en/articles/6108416-carbon-life-cycle

De Water Score geeft aan hoeveel water een dier of gewas nodig heeft en wat vervolgens het gevolg is op de waterkwaliteit in de regio. Het kan namelijk zo zijn dat er veel vervuiling van het water plaatsvindt of dat de lokale watervoorziening gehinderd wordt. Er wordt met deze variabele dus uitgedrukt hoeveel water er nodig is om de ingrediënten te laten groeien, rekening houdend met de watervoorzieningen in de regio. De variabele wordt uitgedrukt in de hoeveelheid liter water nodig per kilo product in een specifieke regio.

 

Voor een verdere uitleg (Engels) van de variabele vanuit onze partner HowGood: klik hier. https://latis-help.HowGood.com/en/articles/6263889-blue-water-usage

Het landgebruik geeft aan hoeveel land er gebruikt wordt voor het produceren van een bepaald ingrediënt/product. Het land kan dan niet meer gebruikt worden voor bebossing, gras of water. Bos vangt CO2 uit te lucht en heft op deze manier de effecten van CO2 uitstoot op.

Het wordt berekend op basis van de hoeveelheid vierkante meters land dat nodig is om een ton van het ingrediënt te produceren.

Voor een verdere uitleg (Engels) van de variabele vanuit onze partner HowGood: klik hier.

https://latis-help.HowGood.com/en/articles/5585553-land-occupation

De Bodemgezondheid Score geeft aan wat het regionale risico is op verlies van bodemdiversiteit en organische bodeminhoud door de landbouwpraktijken die gepaard gaan met de productie van een bepaald ingrediënt.

Bodem is een essentiële bouwsteen in alle agrarische ecosystemen, omdat het de thuisbasis is van een ongelooflijke macro- en microbiodiversiteit. Een gezonde bodem zorgt voor de groei van voedingsrijke planten, beschermt tegen erosie en vangt koolstof uit de atmosfeer. De Bodemgezondheid Score biedt inzicht in de vraag of een bepaald ingrediënt de bodem waarin het wordt verbouwd, schaadt of regenereert.

Dingen die een negatief effect hebben op bodemkwaliteit en mee worden gewogen in de berekening zijn bijvoorbeeld:

- Monocropping (jaar na jaar hetzelfde gewas op dezelfde grond verbouwen)

- Overmatig ploegen en rijden met zware machines

- Overmatig grazen door vee

 

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, Soil Health | Latis Help Center (howgood.com).

 

Input variabelen

Bij het invullen van zoveel mogelijk velden, hoeven er zo min mogelijk aannames gedaan te worden. Dit zorgt voor een zo accuraat mogelijke berekening. Percentages en land van herkomst per ingrediënt heeft hier bijvoorbeeld een grote invloed op. Hieronder zie je een lijst met alle velden die meegenomen worden in de berekening.

 • Ingrediënten/sub ingrediënten
 • Percentages
 • Vertaling            
 • Keurmerken
 • Land van herkomst (zowel voor het product als per ingrediënt) 
 • Netto gewicht                 
 • Verpakkingstype             
 • Verpakkingsmateriaal
 • Verpakkingsmateriaal uit gerecycled materiaal
 • Gewicht verpakkingsmateriaal  
 • Bewaarcondities
 • Bereidingswijze

Het kan zijn dat voor jouw producten een van die velden niet gevuld is en dat er toch een waarde berekend is. In dat geval is er uitgegaan van de meest waarschijnlijke waarde op basis van de database van HowGood. Een voorbeeld hiervan is Gember, ongeveer 80% van de gember gebruikt in Nederland is afkomstig uit China. Is er geen land van herkomst ingevuld voor de gember in een product, dan wordt in dit geval China als land van herkomst gebruikt. Wil je deze data aanpassen omdat het ingrediënt toch ergens anders vandaan komt? Dat kan natuurlijk, als je de missende data aanvult, dan wordt de impact berekend aan de hand van de nieuwe informatie. Mits je klant bent van de PS Impact Score.

Keurmerken uit PS

Onderstaande keurmerken zijn verwerkt in het algoritme van HowGood en hebben daarmee effect op de uitkomst van de PS Impact Score.

MSC Marine Stewardship Council's

Rainforest Alliance

ASC Aqua Stewardship Council

RSPO - duurzame palmolie

FAIRTRADE MARK

FAIRTRADE COCOA

FAIRTRADE SUGAR

RSPO MB

RSPO IP

RSPO SG

UTZ cacao

UTZ koffie

UTZ thee

UTZ hazelnoten

NSF non GMO true North

Rainforest Alliance new seal

Beter Leven

Biologisch

Veel keurmerken zijn van Nederlandse oorsprong, en specifiek voor onze regio. Deze zijn daardoor mogelijk niet bekend en gebruikelijk wereldwijd. Om een keurmerk op te nemen in de algoritmes wordt een uitvoerige analyse gedaan. Dit kost natuurlijk veel tijd. Er is al een begin gemaakt met de Nederlandse/Europese keurmerken, maar deze zijn tot op heden niet meegenomen. Daarmee is het de reden dat je geen nog geen verschil ziet tussen de producten met of zonder een keurmerk buiten de lijst.

 

Aanvullen data

In de Data Entry vind je een knop PS Impact Score. Deze staat onder het onderdeel specificatie. Als je je declaratie hebt opgevoerd als volledige declaratie, kan je met de knop [splits ingrediëntendeclaratie], eenvoudig de declaratie splitsen op ingrediënt niveau. Vervolgens kan je aan al deze ingrediënten een percentage en/of het land van herkomst toevoegen. Dit verandert niets aan je eerder opgevoerde declaratie.

Mocht je je declaratie via de stamtabel hebben ingevoerd, dan zijn de ingrediënten al gesplitst en kan je direct beginnen met het aanvullen van de data.

In een later stadium van het project, zal de door HowGood gebruikte declaratie ook inzichtelijk zijn voor de klanten van de PS Impact Score. Hierdoor is het ook eenvoudiger om eventuele fouten in de vertaling van de declaratie vast te stellen. 

 

Het komt natuurlijk vaak voor dat seizoen producten verschillende landen van herkomst hebben gedurende een jaar. Voor nu is het systeem en de berekening zo ingeregeld dat je maar een land van herkomst kan kiezen. Maak dan voor jezelf de afweging en kies bijvoorbeeld voor het land waar je de producten grotendeels vandaan haalt.

Het kan natuurlijk zo zijn dat je de data aanlevert via een webapi, Excel import of GS1. In Mijn PS vind je een Excel import waarmee je je ingrediëntendeclaraties kan splitsen. Hiermee kan je daarna grote hoeveelheden data van jouw producten in een keer kan aanvullen en inlezen (percentages en landen van herkomst). Dit is namelijk niet altijd mogelijk om aan te leveren in de bron. Bijvoorbeeld: een deel van deze velden zijn niet beschikbaar in GS1. Deze zullen dus altijd via PS aangevuld moeten worden.

Duurzaamheidsvariabelen

Om snel een indruk te krijgen van een product, zijn de HowGood attributen een oplossing. Een product wordt op vijf verschillende attributen beoordeeld, namelijk:

 • Water Smart
 • Climate Friendly
 • Minimally Processed
 • Fair Labor
 • Clean Label

Hieronder vind je de exacte voorwaarden waaraan je moet voldoen om een attribuut te ontvangen.

Staat er onterecht een attribuut aan of uit, meld dit dan samen met de productnaam, attribuut en EAN of artikelnummer aan psimpactscore@psinfoodservice.com  

Het attribuut Water Smart wordt gebaseerd op de Blue Water Score. Verdere uitleg van de Blue Water Score vind je hier. Indien je product een totale Blue Water impact heeft die bij de 20% laagste scores (lage Blue Water impact) hoort, krijgt je product het attribuut Water Smart.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.howgood.com/en/articles/6384037-water-smart-attribute

Het attribuut Climate Friendly wordt gebaseerd op de GHG uitstoot van een product. Verdere uitleg van de GHG uitstoot vind je hier. Indien je product een totale GHG uitstoot heeft van Cradle to gate die bij de 30% laagste scores (lage GHG uitstoot) hoort, krijgt je product het attribuut Climate Friendly.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.howgood.com/en/articles/6266692-climate-friendly-attribute

Het attribuut Minimally Processed wordt gebaseerd op de ingrediënten van een product. Het gaat om de verwerking van de ingrediënten en hoe afhankelijk deze zijn van industriële bewerkingen. Voorbeelden van verwerkingsprocessen met hoge impact zijn chemische verwerking en het gebruik van oplosmiddelen. Een voorbeeld van producten met een Minimally Processed attribuut zijn bijvoorbeeld groenten en fruit. Voor het bepalen van dit attribuut wordt er niet gekeken naar de energie die nodig is voor het verwerken van het ingrediënt, de gezondheid of mate van hoe ‘natuurlijk’ het product/ingrediënt is.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.howgood.com/en/articles/6266712-minimally-processed-attribute

Het attribuut Fair Labor wordt gebaseerd op het risico van een product/ingrediënt op de bijdrage op kinder- en/of dwangarbeid. Om welke ingrediënten dit gaat vind je hier. In dit rapport vind je landen met ingrediënten/producten die daar een hoog risico vormen op kinder- of dwangarbeid.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.howgood.com/en/articles/6790425-fair-labor-attribute

Het attribuut Clean Label wordt gebaseerd op de aanwezigheid van enkel ingrediënten waarvoor geldt Minimally Processed én de ingrediëntendeclaratie uit zeven of minder ingrediënten bestaat.

Voor verdere uitleg (Engels) vanuit onze partner HowGood, klik hier https://latis-help.howgood.com/en/articles/6266845-clean-label-attribute

 

Het berekenen van de CO2-impact van voedingsproducten is belangrijk. Deze berekening omvat het meten van de totale uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een product, vanaf het begin van de productie tot het moment dat het op ons bord belandt. Het overgrote gedeelte van de uitstoot vind plaats op de boerderij. De rest komt vrij bij verwerking, transport en bereiding.

Voor het berekenen van de CO2- impact wordt het GHG-Protocol gebruikt, dat staat voor Greenhouse Gas Protocol. Dit is een internationaal erkende standaard die wordt gebruikt voor het meten van alle broeikasgasemissies. Deze emissies omvatten gassen zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4), deze gassen zijn verantwoordelijk voor klimaatverandering.

 

Koolstofdioxide (CO2) komt vrij als gevolg van menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen voor energie en transport, maar ook door ontbossing en veranderingen in landgebruik.

Methaan is een ander krachtig broeikasgas dat vrijkomt tijdens de spijsvertering van herkauwers zoals koeien. Wat opvallend is, is dat 1 kilogram methaan ongeveer gelijk staat aan 25 kilogram CO2 in termen van klimaatopwarming. Vandaar dat vleesproductie en grote bijdrage heeft aan klimaatverandering.

Updates

Je data kan op ieder moment worden aangevuld en worden aangepast. Deze data is dan ook inzichtelijk voor de rest van de markt (uitgezonderd van de receptuur informatie/percentages). Twee vliegen in een klap: een goede berekening én completere productinformatie voor je klanten.

Er is nog geen real-time koppeling met HowGood, in de eerste fase kan het even duren voordat we de wijzigingen verwerken. Je kan hierbij uitgaan van een periode van 4 tot 6 weken.

HowGood

HowGood is een onafhankelijk onderzoeksbureau met ’s werelds grootste database op het gebied van duurzaamheid van levensmiddelen. Met meer dan 16 jaar ervaring in de wereld van de levensmiddelen én duurzaamheid zijn ze voorloper in de markt.Het hart van HowGood is database waarbinnen ingrediënten worden gekoppeld aan een productieland of locatie. Voor iedere ingrediënt-locatie combinatie zijn duurzaamheidsscores opgenomen. Deze scores zijn gebaseerd op wetenschappelijke bronnen.

HowGood heeft een uitgebreid onderzoeksteam die dagelijks vele bronnen doorlopen en toetsen op kwaliteit. Alleen als de bron van hoge kwaliteit is wordt deze toegevoegd. Voor kwaliteit,  hierbij wordt gekeken naar:

 • De grenzen van de cyclus van het product, wordt er gemeten alleen op de boerderij, of wordt bijvoorbeeld productie energiegebruik ook meegenomen.
 • Recentheid van het onderzoek van de bron, is deze niet inmiddels verouderd?
 • De tijd gedurende wanneer de data verzameld is
 • De bron van de data (meting, model of secundaire data), zijn er direct dingen gemeten voor het onderzoek door een wetenschapper? Of is er een wiskundig model gebruikt.
 • Is de bron onafhankelijk gecheckt op kwaliteit door wetenschappers uit hetzelfde werkveld.

Er worden op regelmatige basis bronnen toegevoegd aan de database van HowGood. Via deze link heb je inzicht in de laatste updates https://latis-help.HowGood.com/en/articles/6675773-HowGood-research-updates

De gegevens die gebruikt zijn voor de berekening van de PS impactscore wordt verder voor geen enkel ander doeleinde gebruikt. Hetzelfde geldt voor de berekende impactscores.

Voor een uitgebreidere uitleg kan je terecht in onze vernieuwde Algemene Voorwaarden.

Eigen duurzaamheidsdata

Geen zorgen! Dit vinden wij erg fijn, want deze LCA kunnen we namelijk gebruiken om de database nog completer te maken. In een van de volgende updates krijg je de mogelijkheid om de LCA te delen die eventueel meegenomen kan worden in de algoritmes van HowGood. Voordat de LCA wordt toegevoegd wordt deze eerst getoetst op kwaliteitseisen.

Voor het beantwoorden van deze vraag is het belangrijk om de volgende checklist door te lopen:

 1. Gaat mijn data over hetzelfde deel van de levencyclus als wat er wordt weergegeven in de PS impact score?
  Wordt transport uitstoot, energiegebruik bij bereiding bijvoorbeeld wel of niet meegerekend om tot een totale CO2 uitstoot te komen?
 2. Is mijn data op hetzelfde niveau van detail als de PS impact scores?
  Gaat dit ingrediënt niveau, op individueel productniveau, of bevat het gemiddelde scores per productcategorie (Zoals bijvoorbeeld de RIVM). Het RIVM heeft van 250 productcategorieën scores gepubliceerd in 2021. Dit was een goede eerste stap, maar inmiddels is het mogelijk om in meer detail een inschatting te maken van duurzaamheid. Het ene product is het andere niet, een black angus hamburger is anders dan een Half-om-half hamburger, en heeft dus een aparte beoordeling nodig. De PS impact score kijkt dieper dan product categorie en kijkt naar ingrediëntensamenstelling van producten, zonder dat de receptuur publiekelijk bekend is.
 3. Is het land van herkomst meegenomen in de beoordeling van duurzaamheid?
 4. Is mijn ingrediëntendeclaratie juist verwerkt? 
  In de stap van vertalen en het verdelen van de declaratie per ingrediënten, kan het natuurlijk voorkomen dat dit niet helemaal foutloos verloopt. Als klant van de PS Impact Score kan je inzien welke declaratie er precies gebruikt is voor de berekening van de verschillende variabelen en kan je deze vanuit hier gemakkelijk aanpassen. 
 5. Heb je de percentages van de ingrediënten volledig gevuld? De verhoudingen van de ingrediënten zijn natuurlijk ook cruciaal voor het berekenen van de impact en de overige attributen. Producten die meer voorkomen in de receptuur, wegen natuurlijk zwaarder in de impact. De ingrediënten die geen percentage hebben, worden door HowGood ingeschat en kunnen dus afwijken van de daadwerkelijke percentages. 

Is na deze checklist nog steeds niet duidelijk waarom de scores verschillen? Neem dan contact op met: psimpactscore@psinfoodservice.com.

Overige

In de huidige opzet is het nog niet mogelijk om aan te geven of je ingrediënt afkomstig is uit een reststroom. Wij zijn ons zeker bewust van het feit dat dit impact heeft op de uitstoot van een product. Dit wordt dus meegenomen in een latere fase van het project.
 

 

Niet alle velden van de productinformatie zijn compleet. Als de velden niet gevuld zijn, dan wordt er een aanname gedaan. Deze aannames worden gedaan op basis van alle 33.000 ingrediënten/producten in de database van HowGood. Zij hebben vanuit fabrikanten verschillende recepturen gekregen en vertalen dit naar de lege velden van het incomplete product.

In PS in foodservice staan de declaraties voor het merendeel alleen in het Nederlands opgevoerd. Onze partner werkt natuurlijk met ingrediënten in het Engels. Om dit gat te overbruggen hebben wij voor de vertaling gezorgd. Dit is natuurlijk over het algemeen goed te doen, maar er zijn uitzonderingen die we, omdat we in zulke grote hoeveelheden werken, niet uit kunnen filteren. De vertalingen zijn voor jou als klant ook inzichtelijk en hier kan je gemakkelijk aanpassingen aan maken.

Dat begrijpen wij maar al te goed. Receptuurinformatie is immers wat jouw product uniek maakt. Het is echter wel belangrijk voor het compleet maken van de berekening, omdat er dan door HowGood geen aannames gemaakt hoeven te worden. Om ervoor te zorgen dat de informatie niet publiekelijk inzichtelijk is, kan je de percentages van de ingrediënten kwijt onder interne percentage.

Het is natuurlijk goed dat er ingrediënten in je product zitten met een lage impact op bijvoorbeeld het milieu/dierwelzijn/bodemgezondheid. Toch kan het zo zijn dat je scores anders uitvallen dan gedacht. Een product bestaat vaak uit meerdere ingrediënten die wellicht niet allemaal een even lage impact hebben. Het is belangrijk om te weten dat niet alle ingrediënten even zwaar wegen in de totale berekening. Dit wordt namelijk berekend verhoudingsgewijs aan het percentage van het ingrediënt in het totale product. Het kan dus zijn dat de minder gunstige ingrediënten meer gebruikt worden in het product en de gunstige ingrediënten maar weinig gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat de score anders uit kan vallen dan gedacht.

Door producten met relevante keurmerken op te halen uit PS, bijvoorbeeld RSPO, RTRS of Fairtrade kun je een inschatting maken welke producten waarschijnlijk voldoen aan de aanstaande wetgeving.

Ook is het mogelijk om een export te maken van alle producten die een bepaald ingrediënt, bijvoorbeeld palm, bevatten. Hiermee kun je bijvoorbeeld een risico inschatting doen van het aantal producten dat valt binnen de wetgeving.

Het is momenteel niet mogelijk om de geo-locatie van ingrediënten op te slaan of te op te halen via PS.